В заключение или в заключение - колко правилно?

Разликата в изписването на думите "в заключение" и "в заключение" има няколко обяснения. Те не изключват употребата на -e или -i в тези словоформи, но уточняват в кои конкретни случаи изборът им е правилен.

Ако в контекста думата "заключение" показва морфологични особености на съществително, -e или -i в края се пише в зависимост от случайната форма на тази част на речта.

Лексикалното значение на съществителното „заключение“ може да е свързано.

  • с действие: сключване на споразумение;
  • посочете заключение от нещо: заключение за болестта, стигнете до заключение;
  • посочете последната, последна част от нещо: заключението на доклада;
  • предполага задържане: осъден на лишаване от свобода.

При промяна на думата заключение с посочените значения в обвинителен и предложен случай възникват неговите форми „в заключение“ и „в заключение“. В същото време обвинителното дело съответства на делото, завършващо на -e, и на предпозиционната форма -и:

При сключването на сделката бяха направени допълнителни пояснения. (Какво? - в заключение. V.p.)

В заключение за болестта, лекарят въведе абсолютно точна диагноза. (Какво? - в заключение. V.p.)

Той беше затворен от глупостта. (Какво? - в заключение. V.p.)

И двете страни бяха заинтересовани да сключат мир. (Какво? - в заключение. - Pp)

Нямаше логика в заключението на цялата тази история. (Какво? - в заключение. - Pp)

Той прекара десет дълги години в затвора. (Какво? - в заключение. - Pp)

Завършките на съществителните имена „в заключение“ и „в заключение“ трябва да се определят от обвинителните и предложните случаи:

Обвинителен: кого? какво от това? - в) заключение

Предлог: в кого? в какво? - в заключение

Производното наречие „в заключение“, което се използва в изречението за обозначаване на финалната част на нещо, но няма самостоятелно лексикално значение, трябва да се разграничава от съществителното. Отнася се до обслужващите части на речта, не се променя и се пише с буквата -e в края:

В края на блестящата си реч ораторът триумфално погледна публиката. (В заключение, наречие)

И в заключение ще кажа, че вечерта беше успешна. (В заключение, наречие)

определи, че разликата между думите „в заключение“ и „в заключение“ е следната:

  1. „В заключение“ е обвинителният случай на съществителното „заключение“, което се образува с помощта на окончанието -e. "В заключение" - инструменталният случай на едно и също съществително име, образувано чрез присъединяване към окончанието -и.
  2. От казусите „в заключение“ и „в заключение“ е различно производното наречие „в заключение“, което няма самостоятелно лексикално значение, не се променя и традиционно се пише с буквата -e в края.
  3. Разликата между съществителните с предлозите "в заключение" и "в заключение" от производното предлог "в заключение" се определя от контекста.